Stadgar

Stadgar för Hörsne Bara Fiber Ekonomisk Förening

Revision: 3.0 Antagna: 2017-04-09

Ladda ner som PDF

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Hörsne Bara Fiber Ekonomisk Förening.

§2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl.a. data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlem deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Verksamhetsområde ska vara i Hörsne, Bara och del av Dalhems socken.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Gotlands Län.

§4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som är lagfaren ägare till fastighet inom föreningens verksamhetsområde och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningen på tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Varje fastighet kan endast representeras av en medlem.

§5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga insatser och av föreningsstämman fast- ställda medlemsavgifter samt följa föreningens stadgar och beslut.

§6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp per fastighet. Insatsbeloppet får högst uppgå till 50.000 kr per fastighet. Insatsen ska betalas när medlemskap beviljats. Överlåtes fastighet av medlem, ska inte ny insats erläggas av ny ägare. Med avsteg från huvudregel i 4 kap 1§ lag (1987:667) om ekonomiska föreningar återbetalas inte insats.

§7 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, med högst 300 kr. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§8 Övriga avgifter

För nyttjande av föreningens tjänster ska avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster som föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som nyttjar tjänsten och föreningen.

§9 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen, motarbetar dess intresse eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla det till styrelsen inom en månad från det meddelande om uteslutning skickats till medlemmen.

§10 Utträde

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen ska skriftligen ställas till styrelsen och minst tre månader före begärt utträde.

§11 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på två år, växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

§12 Firmatecknare

Föreningens firmatecknare utses av styrelsen.

§13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas högst två revisorer samt en suppleant.

§14 Räkenskapsår

Föreningen räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§15 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna handlingar rörande årsredovisning till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§16 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång och följande ärenden skall behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande samt sekreterare vid föreningsstämman.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Frågan om föreningsstämman utlysts i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt disposition om årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Medlemsavgifter och andra avgifter.
12. Val av antal styrelseledamöter.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisorer och suppleant. (1 år)
15. Val av valberedning, tre personer varav en skall vara sammankallande. (1 år)
16. Styrelsen får av stämman i uppdrag att upprätta budget, verksamhetsplan, och
underhållsplan.
17. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts senast fyra veckor före föreningsstämman.
18. Stämman avslutas.

§17 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per fastighet som denna äger enligt §6, dock maximalt 10 röster. Medlem som har oreglerade avgifter till föreningen kan av stämman, på förslag av styrelsen, fråntas rösträtt (detta sker under §16 p.3).

§18 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker skriftligen, antingen via brev eller e-post. Kallelse ska ske senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till extra föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna. Andra meddelande från styrelsen ska ske skriftligen via brev eller e-post. Vid ändring av stadgar ska underlag vara medlemmen tillhanda senast två veckor före stämma. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse ska finnas tillgängliga senast två veckor före datum för stämma.

§19 Vinstfördelning

Fritt eget kapital, enligt fastställd balansräkning ska fördelas enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning eller fonderas.

§20 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.

§21 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§22 Extra föreningsstämma

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§23 Övrigt

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667, SFS
2016:108 1 juli 2016, samt senare ändringar.